صفحه نمونه کار سرویس های بهداشتی فرنگی و ایرانی

نمونه کار سرویس های بهداشتی

نام کالا: آریا
طول: 64
عرض:36
ارتفاع:80
آکس: 20
​​​​​​​قطرلوله: 10

نام کالا:آرین
طول:​​​​​​​66
عرض:36
ارتفاع:77
آکس:20
​​​​​​​قطرلوله:10

نام کالا:داتیس
طول:68
عرض:37
ارتفاع:74
آکس:28
​​​​​​​قطرلوله:10

نام کالا:شایا
طول: 65
عرض:36
ارتفاع:76
آکس:22
​​​​​​​قطرلوله:10

نام کالا: ریما
طول:63
عرض:37
ارتفاع:76
آکس:15
​​​​​​​قطرلوله:10